Đồ thị của một hàm số xác định F có hệ số góc 4x^3 − 5 tại mỗi điểm (x, y) và chứađiểm (1,Đồ thị của một hàm số xác định F có hệ số góc 4x^3 − 5 tại mỗi điểm (x, y) và chứa điểm (1, 2). Tìm hàm số F….Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.